REGULAMIN SERWISU GaleriawSieci.com.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i zasady sprzedaży dzieł sztuk plastycznych (zwanych dalej Dziełami) przez Ewę Bartosiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GaleriawSieci.com.pl, z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 85/87 m 3, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Warszawy REGON: 141261760, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: www.galeriawsieci.com.pl
 2. Serwis GaleriawSieci.com.pl pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuk plastycznych oraz promocji Artystów. Udostępnia im swoją witrynę internetową w celu prezentacji dzieł przeznaczonych do sprzedaży, a będących ich własnością.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym dalej Galerią.
 4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Klientem i Artystą związane z obsługą zamówień  i reklamacji odbywają się za pośrednictwem  GaleriawSieci.com.pl
 5. Klientem Galerii może być pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Dzieła prezentowane w serwisie GaleriawSieci.com.pl są własnością Artystów współpracujących z GaleriawSieci.com.pl oraz są własnoręcznie przez nich wykonane. GaleriawSieci.com.pl pełni rolę pośrednika pomiędzy Klientem a Artystą i nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez nich prac. Za ewentualne roszczenia związane z rękojmią odpowiada Artysta. Artysta potwierdza, że jest uprawniony do przekazania tytułu własności do zgłoszonych na sprzedaż prac, każdemu , kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.
 7. Przed dokonaniem zakupu Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Klienta pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.
 8. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

§ 2 Przedmiot działalności Galerii

 1. Przedmiotem działalności Galerii jest komisowa sprzedaż dzieł sztuki plastycznej za pośrednictwem Internetu.
 2. Galeria prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną.
 3. Przedstawione fotografie  są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki w zależności od ustawień monitora. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

§ 3 Realizacja zamówień

 1. Rejestracja klienta nie jest konieczna aby dokonać zakupu.
 2. Umieszczenie na stronie Dzieła nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 3. Dodanie przez Klienta Dzieła do „Koszyka”, wybranie przycisku „Złóż Zamówienie”, a następnie po wprowadzeniu danych osobowych Klienta wybranie przycisku „Potwierdź”, oznacza wysłanie przez Klienta zapytania o dostępność Dzieł oraz nadanie umieszczonym w Koszyku Dziełom statusu rezerwacji.
 4. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie Dzieła. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające w błędnego podania danych przez Klienta.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu zakupowym  będą nieprawidłowe lub niewystarczające do realizacji zamówienia (niepełne).
 7. Rezerwacja utrzymywana jest przez okres 48 godzin. W tym czasie Strony winny uzgodnić wszystkie elementy transakcji zgodnie z zapisami  Regulaminu, w tym cenę dostawy. W wypadku gdyby nie doszło do uzgodnienia wszystkich warunków, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, bez konieczności dokonywania innych działań ze strony Klienta.
 8. Galeria niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zakupowym.
 9. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą po akceptacji przez Klienta warunków transakcji oraz potwierdzenia przez Galerię dostępności Dzieła.
 10. W przypadku gdy Dzieło nie jest dostępne, Galeria wysyła do Klienta informację o braku dostępności dzieła.  
 11. W przypadku potwierdzenia dostępności dzieła, Strony winny dokonać transakcji zgodnie z poniższymi wymogami.
 12. Klient dokonuje zapłaty za Dzieło na rachunek bankowy Galerii w terminie 3 dni roboczych od dnia wskazanego w §3 ust. 9 Regulaminu. Wysokość zapłaty jest sumą ceny sprzedaży dzieła i kosztów dostawy.
 13. W przypadku, gdy zapłata ceny za Dzieło powiększonej o koszt transportu nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.

       § 4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (obejmują podatek VAT).
 2.  Standardowo podana cena jest ceną dzieła bez oprawy. W przypadku, gdy oprawa jest integralną częścią dzieła zostanie to zaznaczone w opisie, a cena będzie obejmować dzieło łącznie z oprawą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dzieł znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Dzieł do oferty Galerii i usuwanie niedostępnych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Galerii oraz wprowadzania w nich modyfikacji.
 4. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty dostawy dzieła do Klienta, który zależy od sposobu jej realizacji i będzie indywidualnie ustalany.

§ 5 Dostawa

 1. Koszty dostawy obejmujące ubezpieczenie, zapakowanie oraz transport przesyłki, pokrywa Klient.
 2. Dostawa Dzieła realizowana jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od wpływu środków na rachunek bankowy Galerii do daty wysłania zamówionych dzieł wynosi do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach, gdy czas dostawy miałby ulec przedłużeniu, Galeria niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie. W przypadku sprzedaży pracy na indywidualne zamówienie czas realizacji będzie ustalany każdorazowo z klientem.
 4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miała wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (siła wyższa).

§ 6 Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu.

 1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie odbioru przesyłki.
 2. Każda przesyłka nadawana przez Galerię jest ubezpieczona. W przypadku naruszenia, złamania, zalania czy jakichkolwiek śladów uszkodzenia opakowania lub naruszenia taśmy ochronnej lub zawartości przesyłki Klient ma obowiązek sporządzić protokół szkody z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.

      § 7 Reklamacja i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Nr 22 poz.271 z późn.zm) kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia sprzedaży. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Klient pokrywa koszt ubezpieczenia i wysyłki towaru jak również koszt ubezpieczenia przesyłki zwrotnej na wartość zakupu oraz nadania jej jako chronionej. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Zwrotowi nie podlegają prace wykonane na zamówienie indywidulane.
 2. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę sprzedaży w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Klienta, na podany przez niego rachunek bankowy. Zwracana należność jest pomniejszona o koszty zawarcia umowy wskazane w ust. 1.
 3. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii dzieła zamieszczoną na stronie Galerii a oryginałem Dzieła, które wynikają z ustawienia monitora w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych dzieł jak najlepiej odzwierciedlały stan rzeczywisty dzieł sztuki.
 4. O niezgodności dzieła z umową należy niezwłocznie powiadomić Galerię na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).

§ 9 Prawa autorskie.

 1. Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach internetowych Galerii bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

§ 10 Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Galerii należy kierować na adres e-mail: info@galeriawsieci.com.pl   
 2. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Galerii w zakładce Regulamin.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

Nasza galeria

GaleriawSieci.com.pl jest platformą, która  umożliwia artystom prezentowanie i sprzedaż swoich prac, a miłośnikom sztuki daje dostęp do młodych talentów z całej Polski. Co tydzień prezentujemy prace nowego artysty. .więcej

Zakupy

Zakupy w naszej galerii są bardzo proste. Nie musisz się rejestrować ani logować.  Ciesz się oglądaniem, wybieraniem, dopasowywaniem do swojego wnętrza. Dodawaj do koszyka. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24h na dobę. więcej

Kupuj oryginały

Marzeniem każdego wielbiciela sztuki jest posiadanie oryginalnego dzieła artystycznego. Oryginał to dzieło plastyczne, unikat, jedyny egzemplarz obrazu, który namalował malarz.  więcej

Masz pytanie ?

Jeśli masz pytanie, zadaj je nam, wypełniając poniższy formularz.